Mã trường THPT tại Cao Bằng | TIN MỚI TUYỂN SINH

Mã trường THPT tại Cao Bằng

Ma truong THPT tai Cao Bang


Mã tỉnh
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
06
002
THPT DTNT Cao Bằng
Thị xã Cao Bằng
1
06
003
THPT Thị xã Cao Bằng
Thị xã Cao Bằng
1
06
004
THPT Chuyên Cao Bằng
Thị xã Cao Bằng
1
06
005
TT GDTX Thị xã Cao Bằng
Thị xã Cao Bằng
1
06
006
TT KTTH-HN tỉnh Cao Bằng
Thị xã Cao Bằng
1
06
008
THPT Bảo Lạc
Thị trấn Bảo Lạc, Cao Bằng
1
06
010
THPT Thông Nông
Thị trấn Thông Nông, Cao Bằng
1
06
012
THPT Hà Quảng
TT Xuân Hoà, Hà Quảng
1
06
013
THPT Nà Giàng
Nà Giàng, Hà Quảng, Cao Bằng
1
06
015
THPT Trà Lĩnh
TT Hùng Quốc, Trà Lĩnh
1
06
016
THPT Quang Trung
Quang Trung, Trà Lĩnh
1
06
018
THPT Trùng Khánh
Thị trấn Trùng Khánh,Cao Bằng
1
06
019
THPT Pò Tấu
Chí Viễn, Trùng Khánh
1
06
020
THPT Thông Huề
Thông Huề, Trùng Khánh
1
06
021
TTGDTX Trùng Khánh
Thị trấn Trùng Khánh, Cao Bằng
1
06
023
THPT Nguyên Bình
Thị trấn Nguyên Bình,Cao Bằng
1
06
024
THPT Tinh Túc
Tinhh Túc, Nguyên Bình
1
06
025
THPT Nà Bao
Lang Môn, Nguyên Bình
1
06
027
THPT Hoà An
Thị trấn Nước Hai,Hoà An
1
06
028
THPT Cao Bình
Hưng Đạo, Hoà An, Cao Bằng
1
06
029
TTGDTX Hoà An
TT Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng
1
06
031
THPT Quảng Uyên
TT Quảng Uyên, Cao Bằng
1
06
032
THPT Đống Đa
Ngọc Động, Quảng Uyên
1
06
033
TT GDTX Quảng Uyên
TT Quảng Uyên, Cao Bằng
1
06
035
THPT Thạch An
TT Đông Khê, Thạch An
1
06
036
THPT Canh Tân
Canh Tân, Thạch An , Cao Bằng
1
06
038
THPT Hạ Lang
Thanh Nhật, Hạ Lang
1
06
039
THPT Bằng Ca
Lý Quốc, Hạ Lang, Cao Bằng
1
06
041
THPT Bảo Lâm
Mông Ân, Bảo Lâm , Cao Bằng
1
06
043
THPT Phục Hoà
TT Tà Lùng, Phục Hoà, Cao Bằng
1
06
044
THPT Bế Văn Đàn
Nà Cáp, phường sông Hiến, TX Cao Bằng
1
06
045
THPT Cách Linh
Xã Cánh Linh, H. Phục Hoà
1
06
046
TTGDTX Trà Lĩnh
TT Hùng Quốc,TràLĩnh,Cao Bằng
1
06
047
TTGDTX Hà Quảng
TT Xuân Hoà,Hà Quảng, Cao Bằng
1
06
048
TTGDTX Thạch An
TT Đông Khê
1
06
049
TTGDTX Phục Hoà
TT Tà Lùng ,Phục Hoà,Cao Bằng
1
06
050
TTGDTX Bảo Lâm
Mông ân, Bảo Lâm,Cao Bằng
1
06
051
TTGDTX Hạ Lang
TT Thanh Nhậ,Hạ Lang,Cao Bằng
1
06
052
TTGDTX  Nguyên Bình
TT Nguyên Bình,Cao Bằng
1
06
053
TTGDTX Thông Nông
TT Thông Nông,Cao Bằng
1
06
054
THPT Lục Khu
Thượng Thôn, Hà Quảng,Cao Bằng
1
06
055
THPT Bản Ngà
Đức Hạnh, Bảo Lạc, Cao Bằng
1
06
056
TTGDTX Bảo Lạc
Bảo Lạc, Cao Bằng
1
06
057
THPT Lý Bôn
Lý Bôn, Bảo Lâm
1
06
058
TTGDTX Tỉnh
Km 4 Đề Thám , TX Cao Bằng
1
06
059
TC nghề Cao Bằng
P. Sông Hiến, TX. Cao Bẳng , Cao bằng
1


Phản ứng:

Không có nhận xét nào:

Design by: tinmoituyensinh.org | Copyright © TIN MỚI TUYỂN SINH